6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
KAPAK tarafından Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin
Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metni belgesini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin* ‘‘KAPAK” veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.
İşbu Açık Rıza Metni belgesi kapsamında KAPAK; kişisel verilerimi, KAPAK’ın meşru işletmesel ve ticari menfaatleri, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, iş tanıtım süreçlerinin duyurulması, gerçekleştirilen etkinliklerin bildirilmesi ve KAPAK’ın tanıtımının yapılması amaçlarına yönelik olarak işleyebilir veya işlenmek üzere yurt içine veya yurt dışına veya üçüncü kişilere (sosyal medya platformları, sosyal medya yönetimi hizmeti sunan ajanslar, kamu kurum ve kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) aktarabilir. KAPAK’ın yönettiği ve/veya aracı ajans ile yönetimini sağladığı sosyal medya mecralarında kişisel ve/veya özel nitelikli kişiler verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yayınlanmasına rıza gösteriyorum.
İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince kişisel verilerimin KAPAK tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesini, sosyal medya platformlarına ve sosyal medya yönetimi hizmeti alınan ajanslara aktarılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:
- Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
- Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu taktirde KAPAK ile irtibata geçebilirim.
İşbu Açık Rıza Metni kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:
1. Kişisel Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim,)
2. Adres Bilgileri
3. Yaş
4. Tutulan Futbol Takımı
Yukarıdaki yazıyı okudum anladım. Kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum.